Продукти

НОВИНИ

Процедура за избор с публична покана с предмет: Консултантски услуги за разработване и въвеждане на Система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001

Документация: тук

 

Процедура за избор с публична покана с предмет: Консултантски услуги за разработване и въвеждане на Система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001

Документация: тук 

 

Мюрол България ООД изпълнява проект BG16RFOP002-3.001-0794-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на проекта се обявена процедура за избор на изпълнител с предмет:

Закупуване на оборудване в рамките на проект на Мюрол България ООД

Високо автоматизирана поточна линия за производство на самозалепваща лента – 1 бр.

Шредер за отпадъчна суровина – 1 бр.

Документация: тук